PRZEKAZANY
SPRZĘT

KTO Z NAMI
WSPÓŁPRACUJE?

NAJBLIŻSZE
SPOTKANIA

Informacje ogólne o projekcie

Głównym celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” jest poprawa niekorzystnych wskaźników dotyczących naszego województwa, związanych z ilością gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do internetu, co potwierdzają ogólnokrajowe wyniki badań CBOS klasyfikujące nasz region jako najbardziej wykluczony cyfrowo w skali całego kraju. Projekt polega na przekazaniu osobom wykluczonym cyfrowo: sprzętu komputerowego, w tym także sprzętu specjalistycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnieniu łącza internetowego na okres 7 lat, organizacji szkoleń z podstaw obsługi komputera oraz wsparcia technicznego w całym siedmioletnim okresie realizacji projektu. W ramach II edycji projektu wsparciem ma zostać objętych 3000 osób.

Niestety, wykluczenie cyfrowe dotyka szczególnie grupy osób najuboższych oraz niepełnosprawnych, osób które często zamieszkują tereny znajdujące się w obszarze tzw. „białych plam” zasięgu operatorów teleinformatycznych działających w naszym województwie. Realizacja projektu, poprzez swoją skalę, pozwoli „ożywić” infrastrukturalnie te obszary z pożytkiem nie tylko dla beneficjentów ostatecznych, ale również ich bezpośredniego sąsiedztwa.

Grupę docelową drugiej edycji stanowią osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież uprawniona do pobierania stypendium socjalnego. Pierwszą grupę odbiorców projektu stanowią osoby nie tylko wykluczone cyfrowo, ale i społecznie. Mamy nadzieję, iż przekazane wsparcie przyczyni się do poprawy ich sytuacji życiowej, pozwoli nawiązać wiele nowych kontaktów, podnieść kwalifikacje – w rezultacie zdobyć pracę. Drugą grupę stanowią dzieci i młodzież z rodzin najuboższych. Każda inwestycja w młodych ludzi powinna zaowocować znacznymi korzyściami dla nas wszystkich w przyszłości. Dzieci i młodzież, z rodzin o niskich dochodach uzyskają wyrównanie szans w zdobywaniu wiedzy z rówieśnikami, którzy są w lepszej sytuacji życiowej. Mamy nadzieję, iż pomoc trafi do osób, które w pełni wykorzystają tę szansę, będą mogły osiągnąć więcej i szybciej, zdobywając wiedzę i pracę, poprawiając swoją trudną sytuację życiową.


Projekt finansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość